Aanbieden akkoord en homologatie

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert hij een startverklaring waaruit dit blijkt bij de griffie van de rechtbank. Daar zal deze uiterlijk een jaar blijven liggen.

Nadat de schuldenaar het akkoord aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders heeft voorgelegd, kunnen zij de verklaring kosteloos inzien totdat de rechtbank heeft beslist op het homologatieverzoek of de schuldenaar in het verslag van de herstructureringsdeskundige meedeelt dat hij dat verzoek niet zal indienen. Totdat het akkoord is voorgelegd, is de startverklaring dus vertrouwelijk.

De belangrijkste functie van de startverklaring is dat hiermee toegang wordt verkregen tot de rechter om voorzieningen te verzoeken die helpen het akkoord tot stand te brengen.

Uiteraard zal er doorgaans onderhandeld moeten worden met schuldeisers om een akkoord op te stellen dat voldoende draagvlak heeft en eerlijk is (deze onderhandeling zullen doorgaans al beginnen in de fase waarin een voorlopige klassenindeling wordt gemaakt). Zodra dat in beeld is, moet het akkoord worden opgesteld.

Ja, ik wil een adviesgesprek


  Rechtsvorm*


  Aantal medewerkers:*

   Uw privacy gewaarborgd  100% vertrouwelijk

  Aan het akkoord dient het een en ander gehecht te worden:

  1. Een door behoorlijke bescheiden gestaafde staat van alle baten en lasten. Materiële, onderdelen met een betwiste waarde zullen getaxeerd moeten zijn.
  2. Een lijst met de stemgerechtigden met bedragen en klasse, een opgave van schuldeisers of aandeelhouders die niet onder het akkoord vallen en de reden waarom wordt beoogd dat zij hun rechten behouden.
  3. Informatie over de financiële positie van de schuldenaar. Veelal zal het gaan om informatie over de vermogenspositie (de balans), de resultaten (de verlies- en winstrekening) en de liquiditeitspositie (de herkomst en besteding van middelen en de liquiditeitsprognose) van de schuldenaar.
  4. Een beschrijving van (a) de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen, (b) welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen, (c) de herstructureringsmaatregelen die onderdeel zijn van het akkoord, (d) de wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan een oplossing, en (e) hoeveel tijd het naar verwachting vergt om deze maatregelen uit te voeren.
  5. Voor zover van toepassing, een schriftelijke verklaring wat de eerder genoemde zwaarwegende grond is waardoor de hiervoor genoemde mkb’ers en schuldeisers met een schadeclaim minder aangeboden krijgen dan twintig procent van hun vordering.

  "Wanneer het akkoord gehomologeerd is, levert het vonnis van de homologatie jegens de stemgerechtigden een executoriale titel op."

  Het akkoord (en de daarbij behorende stukken) dient, zoals gezegd, gedurende een redelijke termijn die in ieder geval niet korter is dan acht dagen voor het plaatsvinden van de stemming aan stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders te worden voorgelegd. De stemming geschiedt per klasse in een fysieke of door middel van een elektronisch communicatiemiddel gehouden vergadering of schriftelijk.

   

  Na de stemming dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven dagen, verslag te worden uitgebracht aan de stemgerechtigden. Als ten minste één klasse heeft ingestemd, kan de schuldenaar of herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken het akkoord te homologeren.

  De afwijzingsgronden die de rechter ambtshalve hanteert zijn met name formeel van aard behalve de afwijzingsgronden dat de toestand van dreigende insolventie ontbreekt, dat de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd en dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers wezenlijk worden geschaad door een nieuwe financiering.

  Homologatie

  Wanneer het akkoord gehomologeerd is, levert het vonnis van de homologatie jegens de stemgerechtigden een executoriale titel op. Tegen het vonnis staan geen rechtsmiddelen open en ontbinding van het akkoord is niet mogelijk.  Hiermee zal de onderneming, direct voorzien zijn van een nieuwe kapitaalstructuur, die passend is voor de verdiencapaciteit van de onderneming.

   

  Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

  Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie van de onderneming nijpender wordt het aantal opties tot herstructureren beperkter wordt. Neem dus liever eerder dan later contact op met onze herstructureringsadviseurs.

   

   

  Plan vandaag nog een adviesgesprek. Bel 085 – 0734455